Όροι & Προϋποθέσεις

Παρατίθενται οι όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου (εφεξής «οι όροι χρήσης») του ιστοτόπου μας (εφεξής «ο ιστότοπος»)  στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία μας ενοικίασης αυτοκινήτων με διακριτικό τίτλο «Red Rent» και (εφεξής «η εταιρεία»).

Με τους όρους χρήσης περιγράφονται ο τρόπος χρήσης του ιστοτόπου για κάθε επισκέπτη – χρήστη (εφεξής «ο χρήστης»), συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του χρήστη.

Δεδομένου ότι οι όροι χρήσης διαμορφώνουν το πλαίσιο των συμφωνηθέντων μεταξύ της εταιρείας και κάθε χρήστη ως ένα ενιαίο πλέγμα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών, αφενός, της εταιρείας ως ιδιοκτήτριας του ιστοτόπου και αφετέρου, των χρηστών ως επισκεπτών του ιστοτόπου (εφεξής «η παρούσα συμφωνία»), είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο των όρων χρήσης.

Μεταξύ των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας και των όρων της μισθωτικής σύμβασης αυτοκινήτου που ενδεχομένως θα υπογράψει ένας χρήστης για τη μίσθωση αυτοκινήτου και στο βαθμό που αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι μίσθωσης αυτοκινήτου, και συμπληρώνονται από τους όρους της παρούσας συμφωνίας στο βαθμό που ρυθμίζει μόνο αυτή κάποια επιμέρους ζητήματα ή τα εξειδικεύει περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στην προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σε συνδυασμό με τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου βρίσκουν εφαρμογή, και οποιαδήποτε άλλη συναίνεση παρέχεται γραπτώς από τον χρήστη.

Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και η διασφάλιση του απορρήτου είναι μείζονος σημασίας για την εταιρεία, η οποία για το σκοπό αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη να είναι προστατευμένα και να γίνεται η ελάχιστη δυνατή επεξεργασία, με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, και αποκλειστικά στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του χρήστη και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

***********

Οι όροι χρήσης δημιουργήθηκαν από την εταιρεία με σκοπό να κατοχυρώνεται η ασφαλής περιήγηση και εξυπηρέτηση του χρήστη του ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης οι οποίοι ενσωματώνουν και τη δήλωση απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με το σύνολο ή με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τερματίσει την επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου και κάθε περαιτέρω συναλλαγή με την εταιρεία.

Η εταιρεία έχει κατοχυρώσει την εμπορική επωνυμία «Red Rent» και το εμπορικό σήμα της «Red Rent a car» όπως εμφανίζεται στον ιστότοπο, με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτών. Τα ανωτέρω, καθώς και τα συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων και κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στον ιστότοπο σε συνδυασμό με τον υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα, ανήκουν στην εταιρεία ή το διαχειριστή του ιστοτόπου. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, ή λογότυπα τυχόν εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν ανήκουν στην εταιρεία αλλά στους αντίστοιχους τρίτους κατόχους τους.

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών στον ιστότοπο, σχετικά με την ταυτότητά της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος διαρκώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε αιτία ή και χωρίς αιτία, ενώ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία, λόγω διακοπής, αναστολής ή τερματισμού της λειτουργίας του ιστότοπου, στις οποίες νομιμοποιείται να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη βούλησή της και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Η χρήση του ιστότοπου γίνεται ελεύθερα και αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής και δύναται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα στοιχεία που δημοσιεύονται ή αναπαράγονται στον ιστότοπο, συνιστούν και παρέχονται ως ένα ενιαίο προϊόν «ως έχει» και «ως διατίθεται», ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνουν, εκ παραδρομής και ακουσίως, τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Δεν παρέχεται ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση ως προς τα ανωτέρω, πέραν από τη διενέργεια κάθε εύλογης και προσήκουσας προσπάθειας διασφάλισης εφαρμογής των απαιτούμενων προδιαγραφών ασφαλείας και ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εξετάζει και να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργεί αναλόγως κατά την κρίση του. Προϋπόθεση της χρήσης του ιστοτόπου είναι ότι ο χρήστης αποδέχεται πως η εταιρεία, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη (αστική, ποινική, ή άλλη) φέρουν απέναντι στο χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος αντλεί δικαίωμα για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ενώ εάν δεν πληρούνται συνδυαστικά οι εκ του Νόμου σχετικές ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι ή δικαιοπρακτικώς μη ικανοί κατά την ελληνική νομοθεσία επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου, η εταιρεία και οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη (αστική, ποινική, ή άλλη).

Η εταιρεία δύναται, ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επικαιροποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας συμφωνίας, καθώς και να διακόψει οριστικά τη λειτουργία του ιστοτόπου, χωρίς προειδοποίηση.

Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης του ιστοτόπου τίθεται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτηση της επικαιροποιημένης έκδοσής τους στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για τυχόν επικαιροποιήσεις, ενώ, από τη σχετική αναγραφόμενη ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης μπορούν να διαπιστώνουν εάν οι όροι χρήσης της παρούσας συμφωνίας έχουν τροποποιηθεί. Η χρησιμοποίηση του ιστοτόπoυ από τους χρήστες μετά την ανάρτηση των επικαιροποιημένων όρων χρήσης στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης μετά και την τελευταία επικαιροποίησή τους.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, διαφημιστικών επισημάνσεων («banners») σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των οποίων φέρουν αποκλειστικά την πλήρη (αστική, ποινική, ή άλλη) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών και των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης της εταιρείας από πάσα ευθύνη της σχετικά με οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η εταιρεία δεν δύναται και δεν εγγυάται, και ως εκ τούτου δεν προτρέπει τη χρήση αυτών των ιστότοπων. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγχουν, μελετούν και συμμορφώνονται με τους όρους και κανόνες ασφαλούς χρήσης και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου των αντίστοιχων ιστοτόπων τρίτων μερών και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους και/ή διαχειριστές αυτών.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά, δεδομένα, λογισμικό, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, προγράμματα, σήματα, φωτογραφίες κλπ, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε, μερική ή ολική τυποποίηση, αλλαγή, έκδοση, ανακοίνωση, διανομή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, παρέμβαση, τροποποίηση, διαγραφή, ηλεκτρονική φόρτωση, αναμετάδοση, πώληση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου, χωρίς την έγγραφη έγκριση – συγκατάθεση της εταιρείας, καθώς και η διαβίβαση οποιουδήποτε περιεχομένου, εφαρμογής, προγράμματος ή πληροφορίας που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Απαγορεύεται στους χρήστες να κάνουν χρήση οποιασδήποτε μεθόδου ή λογισμικού παρεμβολής, ή να προσπαθούν να επέμβουν ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στη λειτουργία ή λειτουργικότητα του ιστοτόπου, περιλαμβανομένου, ενδεικτικώς, του αποκλεισμού να γίνει ηλεκτρονικό «ανέβασμα» ή δημιουργία φακέλων που περιέχουν κατεστραμμένα αρχεία ή ιούς, να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, μεταβολή, ή να επεμβαίνουν στο εμφανιζόμενο «ύφος και αισθητική» του ιστοτόπου ή του υποκρυπτόμενου λογισμικού κώδικα, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα δημιουργήσει ένα μη λογικό και ασύμμετρα μεγάλο φορτίο στον ιστότοπο ή την υποδομή του. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κρατήσεων με οποιονδήποτε τρόπο που να επηρεάζει τη χρήση της από άλλους χρήστες. Απαγορεύεται η δημιουργία βάσης δεδομένων από τους χρήστες με συστηματική λήψη και αποθήκευση πληροφοριών από τον ιστότοπο, ή με άλλο τρόπο, να κάνουν αναρτήσεις εμπορικής ή άλλης φύσεως, ή να επιτρέπουν σε άλλους να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω του λογαριασμού των χρηστών, του ονόματος χρήστη τους ή του κωδικού πρόσβασής τους. Απαγορεύεται στους χρήστες να προβαίνουν σε προβολές – αναρτήσεις για διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλου είδους ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, συμμετοχή σε ανεπιθύμητα μηνύματα («spamming») ή επιθέσεις πλημμυρίδας («flooding»), τροποποιήσεις, προσαρμογές, παραχωρήσεις άδειας χρήσης, μεταφράσεις, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, παρεμβάσεις ανάστροφης μηχανικής («reverse engineering»), αποσυμπιλήσεις ή αποδoμήσεις οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται στους χρήστες η μετάδοση ή αποστολή οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού («malware») ή άλλου υλικού στον ιστότοπο που περιέχει ιούς, «time bombs», δούρειους ίππους, ιούς τύπου «worms», «cancel bots» ή άλλες λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, διακόψουν ή θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες, καθώς και η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης – ανάκτησης ιστοτόπου ή άλλης χειροκίνητης ή αυτόματης συσκευής ή διαδικασίας για την ανάκτηση, εύρεση, «εξαγωγή δεδομένων» («data mining»), ή με οποιονδήποτε τρόπο, την αναπαραγωγή ή καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του.

Οι χρήστες μπορούν να προβαίνουν σε ηλεκτρονική φόρτωση, εκτύπωση και αντιγραφή του υλικού του ιστοτόπου, αποκλειστικά για τη δική τους προσωπική – μη εμπορική χρήση, προς εξέταση και κατανόηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, αλλά και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και της εταιρείας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» για την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων του και ενίοτε για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, δηλαδή, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη, κάθε φορά που ο χρήστης αυτός επισκέπτεται τον ιστότοπο χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπουν στην εταιρεία να λαμβάνει γνώση και να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο στον υπολογιστή των χρηστών. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες από τα συγκεκριμένα «cookies» δεν επιτρέπει να ταυτοποιείται ο εκάστοτε χρήστης. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των cookies ως «trackers», τα «google analytics» και «facebook pixel», δηλαδή, μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από την Google, για σκοπούς διαδικτυακής προστασίας, στατιστικής πληροφόρησης της εταιρείας, υποστήριξης των πελατών της, βελτίωσης των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων της. Το πρόγραμμα περιήγησης του ιστού κάθε χρήστη, κατά πάσα πιθανότητα, επιτρέπει να ελέγχονται τα cookies και η λειτουργία τους μέσω του υπολογιστή του.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται προς εξασφάλιση ότι κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον ιστότοπο για τη διενέργεια κρατήσεων αυτοκινήτων παραμένει εμπιστευτική και προστατεύεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, κλοπή, αποκάλυψη, τροποποίηση, διαθέτοντας τις κατάλληλες φυσικές, τεχνικές, διαδικαστικές και ηλεκτρονικές διασφαλίσεις. Ειδικότερα, η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό Ασφαλείας «SHA-256 with RSA Encryption» για την κρυπτογράφηση των δεδομένων του κάθε χρήστη.

Αναφορικά με την παρεχόμενη από την εταιρεία υπηρεσία διαδικτυακής κράτησης ενοικίασης αυτοκινήτου με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία μισθώνει εξωτερικό διακομιστή («server») συνεργαζόμενου με την εταιρεία χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο της οποίας υπηρεσίας, τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που οικειοθελώς γνωστοποιεί ο εκάστοτε χρήστης εισάγονται απευθείας σε περιβάλλον αυξημένων προδιαγραφών προστασίας με ηλεκτρονικό «encryption» χωρίς η εταιρεία να έχει ή να δύναται να αποκτήσει οποιαδήποτε πρόσβαση στα υπόψη στοιχεία.

Η ηλεκτρονική κράτηση αυτοκινήτου προς μίσθωση μέσω του ιστοτόπου δεν απαιτεί προκαταβολή μέρους του μισθώματος και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει χρεωστική ή πιστωτική κάρτα δύναται να προβεί σε «online» κράτηση χωρίς πληρωμή, εκκρεμούσης ωστόσο της τελικής επιβεβαίωσης της οριστικής κράτησης κατόπιν σχετικής επεξεργασίας του αιτήματός του και έγκρισης ή μη αυτού, με βάση τη διαθεσιμότητα αυτοκινήτων που υπάρχει για τις ημερομηνίες που ζητήθηκαν.

Η εκ των προτέρων, μερική ή ολική εξόφληση του μισθώματος του εκμισθούμενου αυτοκινήτου απαιτεί προέγκριση και αποδοχή της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του μισθωτή/οδηγού από το συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ακολουθώντας τα βήματα και τις επιλογές στη σχετική πλατφόρμα κρατήσεων στο σύνδεσμο: info@redrent.gr

Προϋπόθεση για την οριστική μίσθωση αυτοκινήτου μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων είναι: α) να έχουν διαβαστεί, γίνουν πλήρως κατανοητοί και αποδεκτοί οι όροι της μισθωτικής σύμβασης αυτοκινήτου, όπως αναφέρονται στο σύνδεσμο:info@redrent.gr,  και  β) να έχει γίνει μερική ή ολική εξόφληση του μισθώματος του εκμισθούμενου αυτοκινήτου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μισθωτική σύμβαση συνάπτεται επί τόπου, κατά την παράδοση του μισθούμενου αυτοκινήτου στο μισθωτή. Η επί τόπου εξόφληση του μισθώματος κατά την παράδοση – παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται με μετρητά, ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιλογές και δυνατότητες που έχει με βάση τα ειδικότερα δεδομένα της περίπτωσής του.

Μέχρι και 48 ώρες πριν το συμφωνηθέντα χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου, ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη σχετική κράτησή του επικοινωνώντας με την εταιρεία, είτε αποστέλλοντας e-mail στο: : info@redrent.gr , είτε τηλεφωνώντας στο: …………………………………………………

Ο χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι προκειμένου να γίνει ηλεκτρονική κράτηση, ή/και εκμίσθωση αυτοκινήτου από την εταιρεία καθώς και να λαμβάνει απαντήσεις σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που κάνει σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας και πληροφοριακό υλικό και ενημερώσεις προσφορών, πρέπει να παράσχει κάποια ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα προκειμένου να καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών ή/και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε αυτά, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό, το φύλο, τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία του διπλώματος/άδειας οδήγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και άλλων προσωπικών δεδομένων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε ειδικές περιπτώσεις, η εταιρεία ενδέχεται να υποχρεούται εκ του Νόμου να διαθέτει τα στοιχεία που περιέρχονται στη διάθεσή της στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, προς αστυνομικές, διοικητικές, δικαστηριακές αρχές σε περιπτώσεις τέλεσης διοικητικών παραβάσεων, ποινικών ή άλλων αδικημάτων, αλλά και να συλλέγει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας του χρήστη – μισθωτή αυτοκινήτου, σε περιπτώσεις ατυχήματος, όπου απαιτείται συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.

Γενικά, η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων ενός χρήστη ή/και μισθωτή αυτοκινήτου διενεργείται από τις ιστοσελίδες της εταιρείας, από τον ιστότοπο με βάση τα αναφερόμενα στην παρούσα συμφωνία, από τη σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου, από το πρόγραμμα περιήγησής του στο internet, κατά τις επισκέψεις του στα γραφεία της εταιρείας και διενέργεια συναλλαγών με αυτήν και τους εκπροσώπους της.

Ειδικότερα, ο χρήστης που επιθυμεί να προβεί σε ηλεκτρονική κράτηση ή μίσθωση αυτοκινήτου αποδέχεται στο σύνολό τους όρους χρήσης της παρούσα συμφωνίας που ενσωματώνουν την πολιτική απορρήτου και τους όρους της μισθωτικής σύμβασης αυτοκινήτου που βρίσκεται στο σύνδεσμο: info@redrent.gr. Ο χρήστης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών κρατήσεων ή μισθώσεων είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη, ενώ η/οι χρεωστική/-ές ή πιστωτική/-ές κάρτα/-ες που χρησιμοποιεί βρίσκεται/-ονται στην κατοχή του με απόλυτα σύννομο τρόπο, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τυχόν κρατήσεις, εφόσον ο χρήστης δεν θα έχει καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα, με προειδοποίηση ή άνευ προειδοποίησης του χρήστη, και/ή να αρνηθεί την πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο εάν διαπιστώσει κατά την απόλυτη κρίση της ότι ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης.

Κάθε προσωπικό στοιχείο και δεδομένο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη, αντιμετωπίζεται από την εταιρεία με βάση την εδώ περιλαμβανόμενη ισχύουσα πολιτική απορρήτου, και σε κάθε περίπτωση, εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679  και την ελληνική νομοθεσία – Νόμο 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο χρήστης δηλώνει και βεβαιώνει ότι μελέτησε και κατανόησε πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιδίου και της εταιρείας, όπως διαμορφώνονται από τις ως άνω νομοθεσίες και ισχύουν κατά το χρόνο περιήγησής του στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου.

Η εταιρεία έχει διοριστεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι παρέχουν εφόσον το επιλέξουν, και συλλέγονται από την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του και ρητά συμφωνεί με την εταιρεία ότι όταν αυτός προβαίνει στην οικειοθελή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων και μισθώσεων στο σύνδεσμο: info@redrent.gr της, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, με τρόπο σύννομο προς ολοκλήρωση της σκοπούμενης από το χρήστη συναλλαγής και εφόσον αυτός καταστεί μισθωτής, για τους σκοπούς που περιγράφονται στη μισθωτική σύμβαση αυτοκινήτου στο σύνδεσμο: info@redrent.gr. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται εκούσια από το χρήστη στην εταιρεία, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία προκειμένου ο χρήστης να έχει άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία με την εταιρεία, να του παρέχονται απαντήσεις σε ζητήματα και αιτήματά που απευθύνει στην εταιρεία σχετικά με τις υπηρεσίες της, και συγχρόνως να δύναται η εταιρεία να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων ηλεκτρονικών, διαδικτυακών, και οικονομικών εγκλημάτων, διοικητικών, ποινικών ή άλλων παραβάσεων.

Επιπλέον δε, ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, εφόσον ο χρήστης επιλέξει και αποδέχεται κατά τους όρους της παρούσας να παράσχει τη συγκατάθεσή του, επιτρέπουν τη διαπίστωση των υπόψη ενδιαφερόντων του για να τον διευκολύνει στοχευμένα κατά τη χρήση ιστοτόπου.

Ο ιστότοπος είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε οι χρήστες να τον επισκέπτονται χωρίς να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους παρά μόνον εάν το επιθυμούν οι ίδιοι, προκειμένου να κάνουν κάποια ηλεκτρονική κράτηση ή μίσθωση αυτοκινήτου ή/και να στείλουν ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Τα είδη δεδομένων που συλλέγονται αφορούν επίσης συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας, όπως το να αξιολογηθούν και δοθούν απαντήσεις σε αιτήματα ή ερωτήματά του χρήστη, να του αποστέλλονται τυχόν οικονομικές προσφορές και διαφημιστικές προσφορές μέσω sms ή e-mails, να ανευρίσκεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να εντοπισθεί κατά τη διάρκεια μίσθωσης ή μετά και από αυτή σε περιπτώσεις που ζητάται από τις αρχές σε ενδεχόμενο τέλεσης διοικητικών, ποινικών, αστικών ή άλλων παραβάσεων. Η εκ μέρους του χρήστη οικειοθελής γνωστοποίηση στην εταιρεία των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες εκμίσθωσης αυτοκινήτων που αυτή παρέχει, συνιστά ρητή και ξεκάθαρη χορήγηση συγκατάθεσης του χρήστη αυτού προς την εταιρεία να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία και στη μισθωτική σύμβαση αυτοκινήτου στο σύνδεσμο: info@redrent.gr. Η εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος, απέχοντας από οποιαδήποτε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία, και ειδικότερα μόνον εφόσον ο χρήστης έχει δώσει αβίαστα και από ελευθεριότητα, τη συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεσή του για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας, και/ή προς διασφάλιση προστασίας του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας, όπως για σκοπούς πρόληψης ή/και διευκόλυνσης των αρχών να αντιμετωπίσουν διοικητικές παραβάσεις, οικονομικά, ποινικά και άλλα αδικήματα κλπ.

Δίνεται στον κάθε χρήστη η δυνατότητα να ασκεί, ανά πάσα στιγμή, τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχει προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να μπορεί να διαπιστώσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, β) δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων, γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσης, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνεί με τους σκοπούς επεξεργασίας (πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς κλπ.), στ) δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων και μεταφοράς σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή του σχετικά με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας απευθείας με την εταιρεία μέσω e-mail στο: : info@redrent.gr ή τηλεφωνικά στο  …………………., ενώ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr .

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση της εταιρείας κατά τα ανωτέρω φυλάσσονται από την εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο χρήστης, για όσο χρόνο επιλέξει να λαμβάνει τυχόν ενημερώσεις για οικονομικές προσφορές, μέχρι να ανακαλέσει ο χρήστης ρητά τη αντίστοιχη συγκατάθεσή του, αλλά και για όσο χρόνο σύννομα απαιτείται για σκοπούς διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και διαλεύκανσης τυχόν τελεσθέντων διοικητικών παραβάσεων, ποινικών και λοιπών αδικημάτων.

Στις περιπτώσεις που για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως συναλλαγών για κρατήσεις, ο χρήστης μεταφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, θα πρέπει να ελέγχει τους αντίστοιχους όρους χρήσης, πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι τρίτοι αυτοί πάροχοι.

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η πρόσβαση των χρηστών στον ιστότοπο, θα γίνεται πάντοτε χωρίς πιθανές διακοπές, λάθη ή δυσλειτουργίες καθώς και πως οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο, περιεχόμενο, λογισμικό ή άλλο στοιχείο δεν ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα προγραμματισμού, ιούς, διαδικτυακούς κινδύνους, ή οποιοδήποτε άλλο πιθανό βλαπτικό στοιχείο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία ανακύψει ή προκληθεί εξαιτίας της πρόσβασης ή χρήσης του ιστοτόπου, ή από την πρόσβαση των χρηστών σε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με συνδέσμους με τον ιστότοπο.

Οι όροι χρήσης της παρούσας συμφωνίας διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που ανακύπτουν από την πρόσβαση/χρήση του ιστοτόπου, ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι αποκλειστικά αρμόδια για την δικαστική επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες και η εταιρεία δεσμεύονται να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει μεταξύ τους, προτού καταφύγουν σε δικαστικές ενέργειες.

Οι χρήστες αποδέχονται να αποζημιώσουν την εταιρεία, για κάθε τυχόν ζημία, αστική ευθύνη, απώλεια, διεκδίκηση και σχετική δαπάνη, που θα ανακύψει εξαιτίας παραβίασης των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ενέργειας, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία για κάθε ζημία.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων που ορίζονται στους όρους χρήσης της παρούσας συμφωνίας δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

Η συμφωνία έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει περί την αληθή έννοια των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας υπερισχύει εκείνη που προσδίδεται με το ελληνικό κείμενο.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!